สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของโพรไบโอติกส์ในห่วงโซ่อาหารและชีวิตประจำวัน”

11 ส.ค. 2565
0

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง “บทบาทของโพรไบโอติกส์ในห่วงโซ่อาหารและชีวิตประจำวัน” ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยสถาบันได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์    ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมดังกล่าว เป็นกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online) ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์กรหรือหน่วยงานรัฐภายนอก รวมทั้งสิ้นประมาณ 280 คน เป็นการสัมมนา onsite จำนวน 80 คน และเปิดโอกาสให้ร่วมสัมมนา online จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสมดุลย์ทั้งระบบของร่างกาย และเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคประเภทที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/GW6MVw9CnMMRbA4K7 หรือสแกนผ่าน QR Code เพื่อลงทะเบียนตามเอกสารประชาสัมพันธ์ท้ายนี้

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์
https://forms.gle/GW6MVw9CnMMRbA4K7 หรือสแกนผ่าน QR Code เพื่อลงทะเบียนตามเอกสารประชาสัมพันธ์ท้ายนี้

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด