การประชุม “Site Visit” หน่วยงาน ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

02 ส.ค. 2565
5

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของสานักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะ ในการประชุม “Site Visit” หน่วยงาน เพื่อหารือและศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สำนักบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด