ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 เมษายน 2565

22 เม.ย. 2565
0

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 07.56 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรณงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมกำเนิดและตัดวงจรการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทรงติดตามการปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างใกล้ชิด โดยทรงนำทีมสัตวแพทย์ฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ ทรงวางยาสลบสุนัข พร้อมกับทรงเฝ้าระวัง สัญญาณชีพของสุนัข ด้วยพระองค์เอง ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยตลอดทั้งวัน ได้มีการให้บริการตรวจร่างกายและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของสุนัขและแมว การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว สำหรับวันนี้ มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม จำนวน 185 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 67 ตัว

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยยิ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีการความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
22 เมษายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด