ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

01 เม.ย. 2565
0
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยทรงวางรากฐานของการพัฒนาประเทศในการรณรงค์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และควบคุมการเกิดโรคระบาดร้ายแรงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่อาจเป็นพาหะนำโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตมาสู่คนและสัตว์ด้วย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.50 น. ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชน และเป็นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทันทีที่ได้เสด็จถึงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน 4 ตัว เป็นเพศผู้ จำนวน 2 ตัว และเพศเมีย จำนวน 2 ตัว ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปของสัตว์ พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด และสัตว์เลี้ยงของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียงที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก สำหรับวันนี้ มีสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมจำนวน 144 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมจำนวน 124 ตัว
นอกจากนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนที่มารับบริการในวันนี้ด้วย เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลในชุมชนได้ทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี
จากความสำคัญของการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทั้งในคนและสัตว์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการพัฒนาด้านสุขอนามัยของประเทศ และสภาพความเจริญของสังคมในการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยง ประกอบกับพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ทำให้หลายภาคส่วนล้วนให้ความตระหนักถึงความปลอดภัย และร่วมกันดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินโครงการฯ ก้าวสู่ในระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2568 การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพตามแนวพระนโยบายที่ทรงกำหนดไว้ สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2573 นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
1 เมษายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด