ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

24 ก.พ. 2565
0

ด้วยพระเมตตาของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มิได้ทรงห่วงใยที่จะดูแลเฉพาะด้านสุขภาพของประชาชนเท่านั้น หากยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่จะติดต่อจากสัตว์มาสู่คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว ของประชาชนจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเป็นวันสุดท้าย โดยความร่วมมือเชิงบูรณาการจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน จากคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคชีน และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยวันนี้ มีประชาชน นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนรวมจำนวน 195 ตัว และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจำนวน 139 ตัว ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ตลอดทั้ง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งสิ้น 872 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว จำนวนทั้งสิ้น 559 ตัว

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ส่งผลให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้ได้ดำเนินงานตาม 8 ยุทธศาสตร์ ของโครงการฯ เพื่อสนองพระปณิธานด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับปฏิบัติงานออกให้บริการเคลื่อนที่ในการฉีดวัคซีน ทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมจำนวนประชากรในสัตว์ นอกจากนี้ปี 2564 – 2565 ได้มีการเฝ้าระวังและฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งผลจากการดำเนินงานส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างพื้นที่ควบคุมให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ถึง 180 ท้องถิ่น

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมถึงพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือบรรดาสัตว์ที่เจ็บป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคภัยอื่น ๆ อย่างยั่งยืนตลอดไป ยังความปลื้มปีติมาสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
24 กุมภาพันธ์ 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด