ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

19 ก.พ. 2565
5

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.59 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสุนัขภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ซึ่งจัดสรรพื้นที่ในการดูแลแบ่งออกเป็น 3 โรงเรือน โดยแต่ละโรงเรือนมีการคัดแยกสุนัขให้มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี ไม่แออัด ได้รับอาหาร และน้ำอย่างเพียงพอ ปัจจุบัน มีสุนัขเพศผู้ และเพศเมียรวมทั้งสิ้น 119 ตัว ซึ่งทุกตัวได้รับการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนด และมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์ทุกตัว ที่ผ่านมา มีผู้สนใจขอนำไปเลี้ยงจำนวน 16 ราย แบ่งเป็น เพศผู้ 7 ตัว และเพศเมีย 22 ตัว ซึ่งสุนัขที่ได้การอุปการะทุกตัวจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จำนวน 5 ตัว ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์แห่งนี้มีการดูแลสุขภาพสุนัข พร้อมทั้งผ่าตัดทำหมัน รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนโรคติดเชื้ออื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ โรคไข้หัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบ โรคตับอักเสบ และโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู เป็นต้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2563 – ปี 2564 ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวเป็นจำนวนกว่า 366 ตัว และผ่าตัดทำหมันไปแล้ว 554 ตัว

สำหรับ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 เป็นหนึ่งในศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการจำนวนประชากรสุนัขในประเทศ ซึ่งดำเนินงานรูปแบบรับเลี้ยงและช่วยเหลือดูแลสุนัขตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายในศูนย์ได้ออกแบบให้รองรับกับสิ่งจำเป็นของสุนัข ประกอบด้วย อาคารสำนักงานพร้อมห้องผ่าตัดทำหมัน โรงเรือนสุนัข โรงเรือนเก็บอาหารสัตว์ อาคารเตาเผาซากสุนัข และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่

ปัจจุบัน มีจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” และ จังหวัดอุดรธานี นับเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่อง ที่กำหนดให้มีการตัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ที่ได้มาตรฐานต้นแบบ ตามยุทธศาสตร์โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นบนพื้นที่ จำนวน 20 ไร่ ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ เพื่อรองรับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นมา

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด