สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดโครงการอบรม “การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (The Right Way to Draft Patent/Petty Patent) ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

03 ก.พ. 2565
0

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและการจัดการความรู้ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (The Right Way to Draft Patent/Petty Patent)” ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยสถาบันได้เรียนเชิญ ดร.วัชรากรณ์ ปราณี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กลุ่มงานตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ให้การบรรยาย

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับความรู้แนวคิดด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพื่อปรับปรุงงาน ทำให้มีความเข้าใจกระบวนการร่างขอถือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจที่จะนำไปพัฒนาในการคิดค้นเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการสร้างงานทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาผู้สนใจเข้ารับการอบรม โดยสแกนผ่าน QR Code เพื่อตอบรับเข้าร่วมอบรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โปสเตอร์โครงการ  วิทยากรอบรม:

ดร.วัชรากรณ์ ปราณี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กลุ่มงานตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

รูปแบบการอบรม:
เข้าร่วมอบรมห้องประชุม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

กลุ่มเป้าหมาย:

  1. คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  2. คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  3. นักศึกษาสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

08.00 – 09.00 น.

– ลงทะเบียนเข้าร่วม ณ ห้องอบรม/แบบเข้าร่วมออนไลน์ Zoom

09.00 – 09.30 น.

– พิธีเปิด โครงการอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง ประธานพิธีเปิด โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

– แนะนำวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง โดย ดร.วัชรากรณ์ ปราณี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กลุ่มงานตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

09.30 – 10.30 น.

การบรรยาย เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.45 น.

การบรรยาย เรื่อง การเตรียมและการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

11.45 -12.00 น.

ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การบรรยาย เรื่อง การร่างข้อถือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

14.30 – 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.30 น.

กิจกรรมภาคปฏิบัติ เรื่อง ยกร่างข้อถือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

15.30 – 16.00 น.

กิจกรรมภาคปฏิบัติ เรื่อง ยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

16.00 – 16.30 น.

ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์

16.30 – 17.00 น.

สรุปกิจกรรม/มอบประกาศนียบัตร ถ่ายภาพร่วมกัน และพิธีปิดการฝึกอบรม ประธานพิธีปิด โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

17.00 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
โทรศัพท์ 0-2554-1900 ต่อ 2441

งานบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
3 กุมภาพันธ์ 2565

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด