องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าในโอกาสรับหน้าที่ ณ ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

22 ธ.ค. 2564
0

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องพิธี ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้ นายหาน จื้อเฉียง ได้ทูลเกล้าฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวาย จำนวน 100,000 โดส เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในด้านการสาธารณสุขของประเทศต่อไป โอกาสนี้ ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ภาพเสือ” แก่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เพื่อเป็นที่ระลึก และได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มทั้งหมดนี้แก่ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เพื่อให้หน่วยแพทย์ พอ.สว.นำวัคซีนไปฉีดให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

จากนั้น เสด็จไปยังโครงการเขตนวัตกรรมเภสัชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกหนึ่งโครงการในพระดำริฯ ที่จัดตั้งภายในบริเวณตำหนักพิมานมาศ ทรงนำนายหาน จื้อเฉียง ดูงาน พร้อมกับทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์แบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยคิดค้น การทดลอง การศึกษาระดับคลินิก และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 22 ธันวาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด