น้ำพระทัย… ช่วยผู้ประสบอุทกภัยและการสาธารณสุข

23 พ.ย. 2564
0

นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ประเทศไทยต้องประสบกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด รวมถึงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยความปลอดภัยของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยนายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และทรงห่วงใยวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. ในพื้นที่ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานต้านโรคโควิด-19 แก่ประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบตามลำดับ ดังนี้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน รวมจำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดลพบุรี ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ณ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 400 ชุด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน รวมจำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน รวมจำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ณ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตทั้งหมดนี้ไปได้ในเร็ววัน

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด