องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย

29 ก.ย. 2564
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์อย่างต่อเนื่อง ในยามที่ราษฎรต้องประสบกับความเดือดร้อน ทั้งจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ตามลำดับ ด้วยทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย

สำหรับพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้วย โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม มีน้ำล้นตลิ่ง และเข้าท่วมขัง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนในหลายพื้นที่ของจังหวัด
จากนั้น ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทาน ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดต่อไป
ในโอกาสที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวนี้ ผู้แทนพระองค์ ได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ดั่งพระประสงค์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์อุทกภัย และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีขวัญกำลังใจ และสามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 29 กันยายน 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด