องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2564 ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ย. 2564
0

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ในการนี้ ทรงดำเนินการประชุมฯ และทรงรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2563 รายงานการจัดทำวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 รายงานข้อมูลการจัดทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิจุฬาภรณ์ในกิจการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้น

“มูลนิธิจุฬาภรณ์” ได้สถาปนาขึ้นตามพระดำริในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อปี 2529 เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์นานัปการ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ และช่วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล และการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ผ่านโครงการและกิจกรรมสาธารณกุศลในพระดำริต่าง ๆ เช่น โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” เพื่อนำรายได้จากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ ไปสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสืบไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 14 กันยายน 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด