สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบกล่องยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบสถาบันฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

24 ส.ค. 2564
0

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในเขตหลักสี่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ และได้รับผลกระทบทั้งด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ เป็นจำนวนมาก สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานในพระดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนาที่อยู่ที่ทำกิน การสร้างอาชีพให้กับประชาชน และการสงเคราะห์ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ จึงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในเขตหลักสี่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้มอบกล่องยังชีพให้แก่ ชุมชนโดยรอบสถาบันฯ ในเขตหลักสี่ ภายในกล่องยังชีพบรรจุด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยมีผู้แทนทั้ง 5 ชุมชน เป็นผู้รับมอบ จำนวนทั้งสิ้น 900 ชุด ได้แก่ ชุมชนตลาดหลักสี่ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 และชุมชนเปรมสุขสันต์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่อาศัยในชุมชนดังกล่าว ซึ่งมีทั้งผู้พิการ เด็ก ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

3_002
3_003
3_004
2_005

ทั้งนี้ จากการที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิด ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และขยายเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัดนั้น ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทรงวางพระนโยบายและทรงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักกิจกรรมพิเศษ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ด้วยการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งความห่วงใยนี้ยังรวมไปถึงประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนชาวไทย

2_006
2_007
2_008
009
010
011

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 24 สิงหาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด