องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

01 มี.ค. 2564
0

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร 2 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ทรงดำเนินการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงรับฟังการถวายรายงานการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564-2565 รายงานการเงิน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของสำนักกิจกรรมพิเศษ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ ที่โปรดเกล้าฯ ให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้น้อมนำพระปณิธานฯ มาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายใต้ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัย งานวิชาการ และงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ผ่านโครงการพัฒนาและฟื้นฟูต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดั่งพระปณิธานองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
1 มีนาคม 2564
ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
1 มีนาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด