ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ประกอบพิธีบวงสรวง และเป็นประธาน พิธียกปลียอดพระเจดีย์

จากนั้น ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ที่นำมาเสริมศักยภาพการผ่าตัดให้กับการออกหน่วยสัตวแพทย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 215 ตัว และ ทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 135 ตัว

ด้วยพระปณิธานให้ปลียอดและฉัตรพระเจดีย์ฯ เป็นสิ่งที่ดีงาม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาคุณพระบูรพาจารย์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงรับเป็นประธานโครงการฯ และโปรดให้ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบโครงการฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประธานคณะออกแบบโครงการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น ทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วย ยอดฉัตรทองคำ ขนาดความกว้าง 0.31 เมตร สูง 1.17 เมตร น้ำหนักทองคำ 86.2 กิโลกรัม และยอดฉัตรชั้นที่ 1 ขนาดความกว้าง 0.49 เมตร สูง 0.38 เมตร น้ำหนัก ทองคำ 99.4 กิโลกรัม ซึ่งรวมน้ำหนักทองคำยอดฉัตรและยอดฉัตรชั้นที่ 1 ทั้งสิ้น 185.6 กิโลกรัม ค่าความบริสุทธิ์ ประมาณร้อยละ 96.7 จากนั้น ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา

สำหรับการสร้างยอดฉัตรพระเจดีย์ทองคำนั้น ด้วยศรัทธา อันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ ที่จะบูชาองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ให้สวยงามทรงคุณค่าที่สุด และด้วยวัสดุที่ดีที่สุดนั้น คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคปัจจัยและทองคำเป็นจำนวน 225 กิโลกรัม โดย ได้นำทองคำที่ได้รับศรัทธามานั้น ส่วนแรกนำไปเททองยอดหล่อฉัตรของพระเจดีย์ และทองคำส่วนที่เหลือได้นำไปเคลือบทองในส่วนปลียอด เพื่อให้ปลียอดและยอดฉัตรเหลืองอร่ามดุจเนื้อเดียวกัน

ทั้งนี้ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วน ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปกว่า ร้อยละ 85 ในส่วนของ “พระเจดีย์” เป็นรูป ลักษณะสถาปัตยกรรมไทยที่มีกลิ่นอายศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปลายรัชสมัย ร.9 ถึงต้นรัชสมัย ร.10 สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในถิ่นอีสานยังดำรงมั่นคงรุ่งเรืองสืบไป ความสูงพระเจดีย์ถึงยอด 61.58 เมตร ประกอบไปด้วยส่วนปลียอดโลหะผิวทองคำ ความสูงรวม 19 เมตร โดยส่วนบนสุดของปลียอดเป็นยอดทองคำและฉัตรทองคำ ขนาดความสูงรวม 1.55 เมตร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเททอง ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และ 1 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ ในส่วนของสถูปพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน บรรจุในเจดีย์หินอ่อน 5 ยอด ประกอบไปด้วยซุ้มทิศ 4 ทิศ ประดิษฐาน พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปนาค และพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึก

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ บริเวณวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ผู้เป็นถูปารหบุคคล (ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน) สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างอเนกนานัปการ คาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบทุนโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ผ่านทางบัญชี ดังนี้

– ชื่อบัญชี “ร่วมสร้างเจดีย์ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยวัดป่าบ้านตาด (พระสุธรรม จึงรุ่งเรืองรัตน์)” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 510-425999-1

– ชื่อบัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 229-0-98333-3

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
27 สิงหาคม 2563

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด