ประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2563

25 พ.ค. 2563
0

ด้วยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สำนักเลขาธิการอาเซียนมีดำริที่จะมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2563 เป็นปีที่สามติดต่อกันให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก การเพิ่มความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN identity) หรือจิตวิญญาณของอาเซียน (ASEAN spirit) รวมทั้งการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดตามหนังสือจากนายกสมาคมอาเซียนฯ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

สมาคมอาเซียนฯ ขอเรียนสรุป ดังนี้

  1. สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เวียนสื่อประชาสัมพันธ์และใบสมัครสำหรับบุคคลหรือองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเหมาะสมและสนใจที่จะเสนอชื่อและผลงาน เพื่อรับรางวัลอาเซียนดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asean.org/asean-prize
  2. สมาคมอาเซียนฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านและองค์กรของท่านในการประสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางในการสร้างความตระหนักรู้สู่สาธารณชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยวกับอาเซียน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครไปที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ทางอีเมลที่ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

25 พฤษภาคม 2563

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด