สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

15 ธ.ค. 2560
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระประสงค์ให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาการครองราชย์กว่า 70 ปี

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ ล้วนเพื่อขจัดความทุกข์ยากของเหล่าราษฎร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังโครงการในพระราชดำริต่างๆ นับพันโครงการ ที่ทรงให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับรากหญ้าอันเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทรงสนับสนุนเรื่องการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่แก่นักเรียนและบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหลักการปกครองแผ่นดิน และคำสอนในการดำรงชีวิต ตลอดจนการทรงงานตามรอยพระราชบิดา ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และ

ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่ผลสำเร็จของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงแรงบันดาลพระทัยในการเสด็จเยี่ยมราษฎร ทั่วประเทศโดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการก่อตั้งโครงการในพระดำริต่างๆ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อทั้งชีวิตราษฎรและสรรพสัตว์ อีกทั้งการดำเนินตามรอยพระราชบิดาในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


การแสดงวิดีทัศน์ ชุด “สืบสาน…ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

การแสดงปาฐกถาพิเศษ จากบุคคลสำคัญผู้เคยถวายงานอย่างใกล้ชิด

เรื่อง “พระราชนโยบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10″
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ (4 ธันวาคม 2560)

เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับการทรงงานการแก้ปัญหาน้ำ”
โดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน (6 ธันวาคม 2560)

เรื่อง “แผ่นดินวัยเยาว์ ในหลวงรัชกาลที่ 9”

โดย นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสวิตเซอร์แลนด์ (8 ธันวาคม 2560)

การแสดงปาฐกถาพิเศษ
จากบุคคลสำคัญผู้เคยถวายงานอย่างใกล้ชิด

เรื่อง “พระราชนโยบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10″
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ (4 ธันวาคม 2560)

เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับการทรงงานการแก้ปัญหาน้ำ”
โดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน (6 ธันวาคม 2560)

เรื่อง “แผ่นดินวัยเยาว์ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
โดย นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสวิตเซอร์แลนด์
(8 ธันวาคม 2560)

การบรรยายและการเสวนา
โดยผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ”
โดย นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและคณะ (7 ธันวาคม 2560)

เรื่อง “เส้นทางสู่นักวิทยาศาสตร์…สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมี สำนักวิจัย (1 ธันวาคม 2560)

เรื่อง “เส้นทางสู่นักวิทยาศาสตร์…สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมี สำนักวิจัย (1 ธันวาคม 2560)

 

ฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
โครงการในพระดำริองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โครงการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

โครงการสมุนไพร

โครงการอุทยานใต้ทะเล 
จุฬาภรณ์ 36

โครงการศิลปาชีพ

โครงการเซรามิก

  การจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานต่างมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนพร้อมใจกันเขียนคำปฏิญาณตนจะทำดีเพื่อพ่อและจะบันทึกลงสมุด “ทำดี…ตามที่พ่อสอน” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด