ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2560

24 ม.ค. 2560
0

จังหวัดกาญจนบุรี

หนึ่งในพระภารกิจอันสำคัญยิ่ง ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นั้น คือ การทรงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อพสกนิกรชาวไทยที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศ ในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) โดยมีเหล่าสมาชิกทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสมาชิกสมทบอาสาร่วมลงพื้นที่และปฏิบัติงานออกตรวจรักษาโรคให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด

สำหรับการเริ่มต้นในปี พุทธศักราช 2560 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปดูแลทุกข์สุขของราษฎร พร้อมกับทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคแห่งแรกของปีใหม่นี้ โดยเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เสด็จไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 บ้านเก่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ และสนับสนุนอื่นๆ รวม 2,004 คน

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ให้บริการออกตรวจรักษาโรคให้แก่ผู้เจ็บป่วย โดยมี ประชาชนไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม รวม 177 คน โรคที่พบมากส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกหน่วยให้บริการ ในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย

โอกาสนี้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวน 5 ราย ที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรคปากแหว่งเพดานโหว่ และกล้ามเนื้อหลอดลมอ่อนแรง โพรงกระดูกศีรษะและใบหน้าผิดรูป เป็นต้น ทั้งนี้ ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา และทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ โดยโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อยัง โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยในแต่ละรายต่อไป

นอกจากจะพระราชทานการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในพื้นที่แห่งนี้แล้ว ยังทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร ทุกครั้ง จะพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนพระราชทาน ของเล่นแก่เด็กเล็กๆ ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วย นับเป็นของขวัญอันล้ำค่าอย่างยิ่งใหญ่ในปีใหม่นี้ ที่ได้พระราชทานมาให้แก่พสกนิกรชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี ยังความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ยังทรงปฏิบัติพระภารกิจต่อเนื่องในภาคตะวันตก เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขอนามัยของประชาชนชาวไทย โดยเสด็จไปยังโรงเรียน วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ บ้านเหล่ามะละกอ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ไปออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่โปรดให้ร่วมไปทำการตรวจรักษาโรคต่างๆให้แก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อีกทั้ง ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ร่วมออกตรวจรักษาโรคพร้อมกับให้คำปรึกษา ในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่อย่างถูกวิธีด้วย

โอกาสนี้ มีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 5 คน ซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆ อาทิโรคเนื้องอกในโพรงมดลูก และมีก้อนที่เต้านม โรคผิวหนังเรื้อรังและโรคหัวใจ ซึ่งได้พระราชทานค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยแต่ละรายในเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งส่งตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทรงซักถามอาการจากแพทย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย และสภาพการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมทรงแนะนำข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายด้วยความห่วงใย สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง หลังจากทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว โปรดให้ส่ง ตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลต่างๆ ตามความเหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยในแต่ละรายต่อไป

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดแพทย์ อาสาลำดับที่ 17 เมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครฝ่ายต่างๆ รวม 2,115 คน ปีที่ผ่านมาออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 16 หมู่บ้าน และจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข พื้นฐานอย่างทั่วถึง

17 มกราคม 2560

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ตำบลบ้านไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมพระราชทานเครื่องนุ่งห่ม ยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ เครื่องแบบนักเรียน แก่เด็กนักเรียน และของเล่นแก่เด็กเล็ก พร้อมกันนี้ทรงติดตามการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดฯ ให้ไปทำการตรวจรักษาโรคผู้เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 15 ปัจจุบันมีสมาชิกพอ.สว. ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครฝ่ายต่างๆ รวม 1,267 คน และในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่มาเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและ บริการด้านทันตกรรมทั้งสิ้น รวม 209 คน โรคที่พบมาก คือ โรคกระดูกและข้อ โดยมีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้าไปรับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ

ทั้งโรงพยาบาลภายในจังหวัด โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง รวม 12 คน โอกาสนี้ทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และได้มีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาอาการของผู้ป่วยที่นำเฝ้า เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน 5 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคปานดำบนใบหน้าด้านขวา โรคเกล็ดเลือดสูงเสี่ยงต่อการอุดตันในเส้นเลือด ตาข้างขวาบอด และตาผิดปกติที่ข้างซ้าย โรคผิวหนังแข็งและความดันในปอดสูง และโรคปานบริเวณแก้มข้างซ้าย โดยผู้ป่วยทั้งหมดจะถูกส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลต่างๆ ตามความเหมาะสมกับอาการของโรคในผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป

นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรค รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน มีผู้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวน 42 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระภารกิจเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในภาคตะวันตกเป็นวันสุดท้าย โดยได้เสด็จไปยังโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ

พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมออกตรวจให้บริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และด้านทันตกรรมแก่ราษฎร ไม่เพียงแต่ความห่วงใยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรเท่านั้น ยังได้พระราชทานสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ เครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนของเล่นแก่เด็กเล็กๆ ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดด้วย

สำหรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ รวมทั้ง อาสาสมัครสายสนับสนุนรวมจำนวน 1,186 คน ในครั้งนี้ มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทย และ ทันตกรรม รวม 139 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก

ในการนี้ มีผู้ป่วยนำเฝ้าที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดเขียวแต่กำเนิด ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและมีน้ำคั่งในโพรงสมอง ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง ผู้ป่วยโรคไตวาย และผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากบริเวณแก้มซ้าย โดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้ป่วย และโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง 6 คน ไปรักษายังโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ และเหมาะสมกับอาการต่อไป

นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาให้ความรู้ คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎร รวมทั้งบริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย โดยมีผู้ไปรับบริการ 38 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ โค และสุกร บ้านวังจันทร์ จังหวัดเพชรบุรี มีราษฎรอาศัยอยู่ 216 หลังคาเรือน มีประชากร 779 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เมื่อเจ็บป่วยจะไปขอรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง และโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ตลอดจนพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของราษฎรให้ดีขึ้น อีกทั้งยังทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่สมาชิก พอ.สว.ทุกคน ให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องชาวไทย ทั้งในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขสืบต่อไป นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน 24 มกราคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด