ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 -14 ธันวาคม 2559

15 ธ.ค. 2559
0
จังหวัดสระแก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขวัญ และกำลังใจแก่หน่วย แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี สามารถเข้าถึงด้านการสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 50 เมื่อปี 2537 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ และสนับสนุนอื่นๆ รวม 1,470 คน

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย โดยมีประชาชน ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม รวม 400 คน โรคที่พบมาก คือ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก ตลอดจนโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมบริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย

พร้อมกันนี้ ยังทรงรับฟังปัญหาด้านสุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บจากผู้ป่วยที่นำเฝ้าจำนวน 5 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยด้วยโรคต้อหิน ต้อกระจกตาข้างซ้าย โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคเนื้องอกปีกมดลูก และผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกคอทับเส้นประสาท ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา และทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ โดยโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลในส่วนกลาง เพื่อการรักษาที่ดีที่สุดต่อไป

โอกาสนี้ ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก ในการพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่เด็กเล็กด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ยังความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
9 ธันวาคม 2559
จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระภารกิจต่อเนื่อง ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาอาการของผู้เจ็บป่วยร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีราษฎรเข้ารับบริการตรวจรักษา จำนวน 228 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 

โอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 3 ราย ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกกระดูกสะโพกขวา ไมเกรน และโรคที่มีอาการทางเดินท่อน้ำดีอุดตัน โดยทรงซักถามอาการผู้ป่วยด้วยความห่วงใย พร้อมทรงแนะนำข้อควรปฏิบัติในการดูแลตนเอง หลังจากทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาแล้ว โปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อไป

นอกจากนั้น โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของประชาชน

นอกจากนั้น ได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน และของเล่นให้แก่บุตรหลานของราษฎรในพื้นที่

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้า พร้อมกับทรงมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. เพื่อความเข้มแข็งและทำประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ความว่า…

“ตอนนี้อยู่ในการไว้ทุกข์ ถามว่าไว้ทุกข์ต้องนั่งเศร้าสลดเวลา ร้องไห้หรือเปล่า..เปล่า นั่นเป็นการไว้ทุกข์ผิดวิธี ควรจะทำให้ความทุกข์ในใจน้อยลง โดยที่เราทำประโยชน์ให้ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า อย่างชาว พอ.สว. ยิ่งออกปฏิบัติการรักษาชาวบ้านนั้น ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ยิ่งออกก็ยิ่งดี”

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 25 เมื่อปี 2513 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ และอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมจำนวน 1,380 คน

จังหวัดนครนายก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.

ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานเครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน และของเล่นแก่เด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรหลานของราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดนครนายก และคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ไปตรวจรักษาโรค และให้ความรู้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้พระราชทาน สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเครื่องนุ่งห่ม แก่นักเรียน และผู้สูงอายุตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่เด็กก่อนวัยเรียนด้วย

การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีประชาชนเข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม รวม 112 คน โดยโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่นำเฝ้าเพื่อรับพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 4 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคภาวะเลือดไหลไม่หยุดชนิดฮีโมฟีเลีย หูหนวกแต่กำเนิด โรคเบาหวาน และพระสงฆ์อาพาธที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดโป่งพองผิดปกติแต่กำเนิด โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโปรดให้ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลต่างๆ ตามความเหมาะสมกับอาการของโรคต่อไป รวมถึงพระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษาโรค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จ.นครนายก เฝ้าฯ และทรงนำสมาชิก พอ.สว.นั่งสงบนิ่ง และสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมีพระดำรัส ความว่า

“พวกเราได้ประโยชน์จากพ่อแม่ โดยเฉพาะข้าพเจ้า ได้ประโยชน์จากทั้งพ่อทั้งแม่มาก พระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นพ่อที่ดีเหลือเกิน ไม่มีขาดตกบกพร่องตรงไหนเลย ตั้งแต่การให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูก ให้วิชากับลูก สอนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สอนให้ทำประโยชน์ในสังคม ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าพูดไปจนรุ่งเช้า ก็ยังไม่จบเลย เรื่องความดีของท่าน”

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
13 ธันวาคม 2559
จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งพระราชทานขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิก พอ.สว. ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป ณ โรงเรียนปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นจังหวัดสุดท้ายของการปฏิบัติพระภารกิจในครั้งนี้

สำหรับในการเสด็จไปทรงงาน พอ.สว. ทุกครั้ง โปรดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทรงมีพระเมตตาต่อเด็กและผู้สูงอายุ โดยพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ อีกทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน และของเล่นเด็ก เพื่อส่งเสริมด้านพัฒนาการให้แก่เด็กเล็กๆด้วย นับเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขใจแก่ราษฎรได้ทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง

ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 8 คน อาทิ ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก โรคติดเชื้อในกระดูกขาขวาแบบเรื้อรังและข้อสะโพกหลุด เป็นต้น โดยทรงซักถามด้วยความห่วงใยถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และอาการเจ็บป่วย พร้อมพระราชทานแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความห่วงใยเพื่อหาแนวทางรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละรายต่อไป

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 42 เมื่อปี 2517 ปัจจุบันมีสมาชิก พอ.สว. รวม 3,086 คน มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 210 คน ส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตา ห่วงใยในสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ยังความปลื้มปีติมาสู่ราษฎรในพื้นที่ และสมาชิก พอ.สว. ทุกคน ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญนำมาซึ่งความหวังสู่ชีวิตใหม่ของราษฎร และ เป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิก พอ.สว. ทุกคน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
15 ธันวาคม 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด