พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

05 ก.ค. 2559
0

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์
*****************************************

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์
*****************************************

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษาครบ 59 ปี วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และผู้ทำการแทนมูลนิธิจุฬาภรณ์ นำเหล่าคณะผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสงฆ์ พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถา และปาฐกถาธรรม เรื่อง “สิ่งที่ชีวิตถามหา” โดย พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล รวมทั้งกิจกรรมอุทิศถวายเป็นพระกุศลต่างๆ อาทิ การบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย โครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” การร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเวชภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่วนขยาย 400 เตียง ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยได้รับเหรียญที่ระลึก พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสร้อยฝีพระหัตถ์ ในโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” ผลิตภัณฑ์โครงการ “เซรามิก” ผลิตภัณฑ์โครงการ ดร.น้ำจิต โครงการ หารายได้เพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และ ดร.น้ำใจ โครงการหารายได้เพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปัจจุบัน ด้วยพระวิริยอุตสาหะขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ รวมถึงการที่ได้ทรงวางรากฐานหน่วยงานในพระดำริต่างๆ ที่มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ ส่งผลให้การดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ขยายและแพร่หลายมากขึ้นตามลำดับ นำไปสู่การจัดตั้ง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ในปีพุทธศักราช 2559 ทั้งนี้ เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาค ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวัตถุประสงค์ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
5 กรกฎาคม 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด