การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8

07 มี.ค. 2559
0

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวิริยะและทรงทุ่มเทพระสติปัญญาในการวิจัย ที่จะพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มพระปรีชาสามารถ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทย และมวลมนุษยชาติได้มีโอกาสดำรงชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดังจะเห็นได้จากแนวพระนโยบายที่ทรงมอบให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยวิชาการที่มีชื่อเสียง ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรงเข้าร่วมการประชุมสำคัญๆ ระดับนานาชาติ อาทิ ทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยทรงกล่าวถ้อยแถลง มีใจความสำคัญว่า

“ทรงให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทรงยกตัวอย่าง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นความต้องการของประชาชนและความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่จะช่วยขจัดความยากจนของคนไทย และประเทศไทยยินดีจะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างภูมิภาค และประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้บรรจุไว้ในวาระการพัฒนาของชาติด้วยแล้ว”

จากการที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่เข้มแข็งและทรงวางนโยบาย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตกำหนดให้ วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสร้างความตระหนักแก่สังคม และหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ต่อไป

ในปีพุทธศักราช 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค” (Environmental Health: Inter-linkages among the Environment, Chemicals and Infectious Agents) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมีและเชื้อที่ก่อโรค ซึ่งความรู้เหล่านี้ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติต่อไป

สำหรับการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมถึงนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ผู้สนใจทั้งใน และต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้ การเสนอผลงานขอให้ส่งบทคัดย่อ (Abstract) ไปที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2553-8535 หรือที่เว็บไซต์  https://pc8.cri.or.th

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
7 มีนาคม 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด