ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

19 ต.ค. 2558
0

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย ที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสอน วัตรปฏิบัติ และการดำรงตนในสมณเพศ ด้วยท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงเผยแพร่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวาง และมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว และเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ คำสอน ตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว เพื่อเตือนใจให้คนรุ่นหลังทั้งสงฆ์และฆราวาสได้ระลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

บัดนี้ คณะออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรม วิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ดำเนินการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้นำขึ้นกราบทูลขอพระราชทานพระวินิจฉัยจากองค์ประธานโครงการฯ และได้รับพระกรุณาธิคุณแล้ว

จากนั้นคณะไวยาวัจกร ของวัดป่าบ้านตาด ได้กราบนมัสการ หลวงปู่ลี กุสลธโร และหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ท่ามกลางคณะพระมหาเถระ และ ศิษย์ผู้ใหญ่ขององค์หลวงตา ถึงรูปแบบ/ผังบริเวณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พระวิหาร อีกทั้งศาลาราย ซึ่งหลวงปู่ลี กุสลธโร และหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรในการก่อสร้าง และอนุโมทนาสาธุการ

ขณะนี้ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) อยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนที่จำเป็นในการก่อสร้างต่อไปตามลำดับ

การบริจาคทรัพย์เพื่อการก่อสร้างอนุสรณ์สถานในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรในประเทศชาติต่อไป และยังเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่หาโอกาสทำได้ยากยิ่ง ที่จะได้ร่วมโมทนาบุญคุณความดีของพระอริยสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 229-0-98333-3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวรินทร์ สระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8 โทรสาร 0-2553-8527 และ คุณอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ 0-2553-8511

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
19 ตุลาคม 2558

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด