ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และนครนายก ระหว่างวันที่ 11 – 19 กันยายน 2558

21 ก.ย. 2558
0

จังหวัดปราจีนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญต่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(มูลนิธิ พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา อย่างไม่ทรงย่อท้อ ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไร

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังบ้านท่าประชุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ พร้อมพระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ เครื่องแบบนักเรียน ตลอดจนของเล่นแก่เด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรหลานของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ นอกจากนี้ ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่โปรดให้ร่วมออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ร่วมออกตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษาประชาชนในการดูแลสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ด้วย

ในการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย รวม 240 คน และมีผู้ป่วยที่เข้ารับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 7 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆ อาทิ กระดูกสันหลังคด คอพอก และเนื้องอกในเส้นเลือดใหญ่ที่ขาข้างขวา ทั้งนี้ ทรงพิจารณาวินิจฉัยโรคร่วมกับคณะแพทย์ เพื่อหาแนวทางรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละรายต่อไปด้วย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 1,289 คน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัครต่าง ๆ ซึ่งต่างมุ่งมั่นอุทิศตนตั้งใจปฏิบัติงานให้สมดั่งพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวไทย ตลอดไป

14 กันยายน 2558 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกิตติ มศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในภูมิภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แล้ว โดยเสด็จไปยังบ้านท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่โปรดให้ร่วมออกบริการตรวจรักษาโรค และฟื้นฟูสุขอนามัยแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งยังโปรดให้จัดหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงของราษฎรอย่างถูกวิธีด้วย

นอกจากพระราชทานการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารสุขในพื้นที่แล้ว พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วย โดยได้พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่เด็กเล็ก ซึ่งเป็นลูกหลานของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม

สำหรับการให้บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 75 คน และทันตกรรม 54 คน และมีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 7 ราย อาทิ หัวใจพิการและสลับข้างแต่กำเนิด ท้าวแสนปมและสะเก็ดเงิน เป็นต้น โดยทรงมีพระวินิจฉัยอาการของคนไข้ร่วมกับคณะแพทย์ และส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดต่อไป

สำหรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 35 เมื่อปี พ.ศ 2515 ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร รวม 1,319 คน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการราษฎร 13 ครั้ง มีผู้มารับบริการรวม 1,283 คน

15 กันยายน 2558

จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ พอ.สว. ซึ่งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรผู้เจ็บป่วย ณ บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีสุขอนามัยที่ดี

ในการนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจรักษาโรค แก่ราษฎรร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมรวม 310 คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ จำนวน 6 ราย อาทิ โรคแพ้ภูมิตัวเอง ธาลัสซีเมีย กระดูกพรุนตั้งแต่กำเนิด ออทิสติก ผิวหนังเป็นขุยทางพันธุกรรม และแขนขาอ่อนแรง เป็นต้น โดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางในการดูแลรักษา และโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ยังทรงมีพระเมตตาแก่สัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ด้วย โดยโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาดูแลรักษาสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยง

โอกาสนี้ ได้พระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และทรงมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. ดังมีใจความว่า “ดีใจเหลือเกิน ที่ทราบว่าไข้ท่านก็ลดแล้ว ปอดท่านที่ดูจากเอกซเรย์ก็ดีขึ้นมากเกือบจะเป็นปกติแล้ว และทรงพระสำราญขึ้น รู้เลยว่าท่านไม่มีไข้ เพราะข้าพเจ้าได้เอื้อมมือไปสัมผัส พระหัตถ์ท่าน แขนท่าน ก็รู้สึกว่าพระองค์ไม่ร้อนก็ดีใจที่ว่า ทรงกำลังเรียกว่าอยู่ในโพรเซส (process) ของการจะหาย คือดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ข้าพเจ้าก็ยังอยากให้พวกเราสวด โพชฌังคปริตรถวาย”

พร้อมกันนี้ทรงนำสวดมนต์บทโพชฌังคปริตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อสถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

17 กันยายน 2558

จังหวัดนครนายก

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งโปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรครวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคแก่ประชาชน นับเป็น จังหวัดสุดท้ายของการปฏิบัติพระกรณียกิจ พอ.สว.ในครั้งนี้

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 40 เมื่อปี 2517 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่างๆ รวม 1,191 คน ทั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรมและแพทย์แผนไทย รวม 287 คน โรคที่พบมากคือ โรคกระดูกและข้อ ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 6 คน อาทิ ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก อาการหูหนวกและตาบอดแต่กำเนิดแต่หากใช้เครื่องช่วยฟัง จะสามารถได้ยิน ผู้ป่วยอาการปานแดงที่หน้าและต้อหิน ผู้ป่วยไม่มีผนังหน้าท้อง และ โรคธาลัสซีเมีย โดยทรงวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทางรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละราย ต่อไป

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดนครนายก ที่ออกหน่วยปฏิบัติงานเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และพระราชทานพรให้แก่สมาชิกพอ.สว. จากนั้น ทรงนำสมาชิก พอ.สว.สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
21 กันยายน 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด