“น้ำพระทัย ” ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

08 ก.ค. 2558
0

ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ดังนั้น ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางโสภา พานิช รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน ฝ่ายกิจกรรมในพระองค์และโภชนาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558

โอกาสนี้ ได้พระราชทานอาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องอุปโภค เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุ สร้างความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้ดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2511 มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยผู้สูงอายุ จะได้รับบริการด้านต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล บริการสังคมสงเคราะห์ บริการทางกายภาพบำบัด กิจกรรมทางศาสนา งานอาชีวบำบัด ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในความดูแล จำนวนรวม 230 คน แบ่งเป็นชาย 97 คน หญิง 133 คน

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
8 กรกฎาคม 2558

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด