สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างวันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2558

23 มิ.ย. 2558
0

จังหวัดยโสธร

ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังไม่เข้าถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จ พระศรีนคริทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จึงทรงทุ่มเท และทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจทรงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยมีเหล่าสมาชิกแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสมาชิกสมทบ อาสาลงพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อออกตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปยังบ้านวังยาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว.และโล่ที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวงแก่นักเรียน เด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ครู และคนชราด้วย

ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ซึ่งโรคที่พบมากเป็นพิเศษ คือ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทาน ความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว 4 คน ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูก ปากแหว่งเพดานโหว่ กระดูกขาข้างขวาผิดปกติ และเส้นเลือดโตผิดปกติบริเวณเข่าข้างขวา ซึ่งโปรดให้ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 22 มีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสา สมัครฝ่ายต่างๆ รวม 1,282 คน พร้อมกันนี้ มีพระดำรัสชื่นชมการปฏิบัติ งานของ พอ.สว.ในการช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดาร

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
16 มิถุนายน 2558

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระภารกิจในการเสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ เสด็จไปเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในพื้นที่ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ราษฎร ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดยโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการตรวจรักษาโรค บริการด้านทันตกรรม และคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ รวมให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี ร่วมทั้งได้พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและยาตำราหลวง แก่นักเรียน และผู้สูงอายุ ตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่บุตรหลานของราษฎร

ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทาน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งในท่อทางเดินน้ำดี ลิ้นหัวใจรั่วและผนังกั้นหัวใจรั่วแต่กำเนิด ต่อมน้ำเหลืองขาซ้ายอุดตัน ภาวะฮอร์โมนเจริญเติบโตบกพร่อง รวมถึง ใบหูข้างขวามีขนาดเล็กและไม่มีรูหูแต่กำเนิด ทั้งนี้ ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา พร้อมทั้งทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิจุฬาภรณ์มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ทั้งการดูแลเยียวยา และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องเดินทางไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลแห่งอื่นต่อไป

พอ.สว.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 20 ในปี 2557 ที่ผ่านมา ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การรักษาผู้ป่วยต้อกระจก และจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียน เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับบริการด้านการแพทย์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

จังหวัดตาก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปบ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ตลอดจนของเล่นแก่เด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรหลานของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

นอกจากนี้ ทรงติดตามในการปฏิบัติงานและให้กำลังพระทัยแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดตาก รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดฯ ให้ไปออกหน่วยตรวจรักษาอาการของราษฎรผู้เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดตากด้วย

ในโอกาสนี้ มีผู้ป่วยที่รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3 ราย ได้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอดแพร่กระจายไปยังสมอง ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะปิดไม่สนิทแต่กำเนิด ซึ่งโปรดฯ ให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ต่อไป

และนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ระหว่างที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดตาก ขณะนั้นมีอาสาสมัคร พอ.สว. รายหนึ่งเกิดเป็นลมหมดสติ ล้มฟุบต่อหน้าพระพักตร์ พระองค์ทรงรีบเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทันทีด้วยทรงห่วงใย จนอาการดีขึ้นก่อนส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตากต่อไป

ด้วยพระเมตตาของพระองค์ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มมาสู่ราษฎรในพื้นที่ และสมาชิก พอ.สว. ทุกคน ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิก พอ.สว.ทุกคน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
19 มิถุนายน 2558

จังหวัดพิษณุโลก

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระภารกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพระราชทานขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา บ้านปลายนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ซึ่งนับเป็นจังหวัดสุดท้ายของการปฏิบัติพระภารกิจในครั้งนี้

โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและยาตำราหลวงแก่ผู้สูง อายุ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่เด็กเล็ก ซึ่งเป็นบุตรหลานของราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล ศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงภรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ตลอดจนคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีด้วย

ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยกะโหลกศรีษะด้านหลังปิดไม่สนิทแต่กำเนิด ระบบขับถ่ายปัสสาวะทำงานผิดปกติ แผลเป็นดึงรั้งจากการติดเชื้อไวรัสทางผิวหนัง และมะเร็งในช่องปากและคอพอก ทั้งนี้ ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา พร้อมทั้งทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 23 ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 1,775 คน ในปีที่ผ่านมา ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรค รวมถึงให้บริการตรวจรักษาด้านสายตา และทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับบริการด้านการแพทย์กันอย่างทั่วถึง

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 
สำนักองค์ประธาน
23 มิถุนายน 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด