สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2558

14 พ.ค. 2558
0

จังหวัดยโสธร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) ได้ทรงงานด้านการส่งเสริมด้านการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องใน 2 ภูมิภาคด้วยกัน คือ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2558 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจที่ทรงบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขแก่ราษฎร โดยมีเหล่าสมาชิกแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสมาชิกสมทบ อาสาลงพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อออกตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.05 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปยังโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม บ้านเอราวัณ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร โอกาสนี้ ได้

พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุน และพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนาภิไธย สว. และโล่ที่ระลึก แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้แทนนักเรียน เด็กเล็ก ครู ผู้ใหญ่บ้าน และคนชราด้วย

ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จที่บ้านเอราวัณ มีราษฎร 641 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการ 196 คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ 8 ราย มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราช ทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 6 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมไธมัสแพร่กระจายไปเยื่อหุ้มหัวใจและปอด โรคหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด และขาข้างขวาผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ส่งไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศิริราช

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดยโสธรเฝ้า ซึ่งจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแพทย์อาสาฯ ลำดับที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2517 และในปีที่ผ่านมา หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยโสธรได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และโรคตา แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 9 หมู่บ้าน รวม

18 ครั้ง มีจำนวนผู้ไปตรวจรักษา 1,300 คน โอกาสนี้ ได้มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ให้คนไทยรักประเทศชาติ พร้อมทั้งให้ช่วยกันทำให้สังคมไทยน่าอยู่

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ราษฎร ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจ เจริญ โดยโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจรักษาโรค บริการด้านทันตกรรมร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต ประจำวันและยาตำราหลวง แก่นักเรียน และผู้สูงอายุ ตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่บุตรหลานของราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ครอบครัวราษฎร จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรควัณโรคข้อเข่า โรคลมชักและซึมเศร้า โรคผิวหนังแข็ง รวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่มีใบหูตั้งแต่ กำเนิด โดยได้ทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และอาการป่วย พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางในการ ดูแลรักษาตัวเอง ด้วยทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยในราษฎร

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 49 เมื่อปี 2537 ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 1,229 คน ในปี 2557 ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ราษฎร จำนวน 14 ครั้ง โดยมีผู้ป่วยไปรับบริการ 1,533 ราย พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เฝ้าฯ และทรงมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของสมาชิก พอ.สว. ในการช่วยกันดูแลสุขภาพของประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ บ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยทรงติดตามการปฏิบัติงานหน่วย

แพทย์ พอ.สว. พร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจและคำแนะนำให้แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิก พอ.สว. ผู้ปฏิบัติงาน

การเสด็จไปทรงงาน พอ.สว. ทุกครั้ง โปรดฯ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทรงมีพระเมตตาต่อเด็กและผู้สูงอายุ โดยพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนของเล่นเพื่อส่งเสริมด้านพัฒนาการให้แก่เด็กเล็กด้วย

สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร นับเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 48 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม 1,193 คน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 33 ปี ได้ให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 21 ครั้ง จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ สำหรับราษฎรบ้านค้อ มีประชากร 1,875 คน เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และโรงพยาบาลคำชะอี

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหารที่ให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เข้ารับการบริการในวันนี้ รวม 271 คน โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการพระราชทาน ความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 6 ราย ด้วยโรคผิวหนังอักเสบและตาบอดทั้ง 2 ข้าง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคมะเร็งเซลล์ต้นกำเนิดระบบประสาท ในการนี้ ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพระราชทานแนวทางในการดูแลรักษา โดยโปรดส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่างๆ พร้อมทั้งได้พระราชทานเงินเป็นค่าเดินทางอีกด้วย

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดมุกดาหารเฝ้า และมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. โดยสรุปถึงการถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อความสุขของคนในสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนอ่างศิลา บ้านศิลารักษ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนับเป็น

จังหวัดสุดท้ายของการปฏิบัติพระภารกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ โดยได้ทรงติดตามการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจและข้อคิดเห็นให้แก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิก พอ.สว.เพื่อใช้เป็นหลักในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป

ในการเสด็จไปทรงงาน พอ.สว. ทุกครั้ง ทรงพระกรุณา ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทรงมีพระเมตตาด้วยความห่วงใยต่อเด็กและผู้สูงอายุ โดยพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่เด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆ ด้วย สำหรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 19 เมื่อปี พ.ศ.2512 ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร รวม 2,178 คน ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ครอบครัวราษฎรในพื้นที่จำนวน 6 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแก่ก่อนวัย กล้ามเนื้อพิการแต่กำเนิด มะเร็งเยื่อหุ้มสมองและตาข้างขวาบอด เป็นต้น โดยทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และอาการเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความห่วงใย เพื่อหาแนวทางรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละรายต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
14 พฤษภาคม 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด