สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2558

27 เม.ย. 2558
0

จังหวัดกระบี่

พระภารกิจสำคัญประการหนึ่งขององค์ประธาน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นั้น คือ การทรงงานในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) เพื่อเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาค โดยมีเหล่าสมาชิกทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสมาชิกสมทบอาสาลงพื้นที่และร่วมกัน ปฏิบัติงานออกตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนพนมเบญจา บ้านน้ำขาว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิก พอ.สว. ที่ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ในการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรครั้งนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ ให้บริการตรวจรักษาทั้ง ด้านสุขภาพ ทันตกรรม ตลอดจนการให้บริการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมบริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงพร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าของในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนด้วย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 38 เมื่อปี 2516 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายต่างๆ รวม 1,228 คน มีประชาชนในพื้นที่ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งด้านทันตกรรมและแพทย์แผนไทย รวม 101 คน โรคที่พบมากคือ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก ในการนี้ มีผู้ป่วย ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 9 ราย อาทิ โรคมะเร็งเต้านมในภาวะตั้งครรภ์, โรคท่อน้ำดีอุดตัน และ มีติ่งเนื้องอกที่ใบหู โดยทรงวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทางรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละรายต่อไป

ลงข่าว 22 เมษายน 2558

จังหวัดพังงา

ด้วยพระเมตตาอันเปี่ยมล้นใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระภารกิจที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ เป็นวันที่ 2 เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและผู้เจ็บป่วย รวมถึงทรง ติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในฐานะทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ได้เสด็จไป ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทุ่งนา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก พอ.สว.ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของราษฎร แม้ฝนจะตกโปรยปราย ตลอดทั้งวัน แต่ก็ทรงปฎิบัติพระภารกิจอย่างไม่ทรงย่อท้อด้วยความห่วงใยทุกข์สุข ของพสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ ทรงรับฟังปัญหาของคนไข้ และโปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากส่วนกลาง และจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้บริการด้านการแพทย์ และด้านทันตกรรมแก่ราษฎร และยังมีคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วย รวมทั้งโปรดฯให้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ดำเนินการตามพระประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน สำหรับเด็กเล็กและเด็กกำพร้า พระราชทานโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนโอกาสในการศึกษาด้วยเช่นกัน

หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 37 เมื่อปี 2516 ปัจจุบัน มีสมาชิก รวม 1,147 คน และในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 183 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคทางอายุรกรรม ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ มีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด, โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค และโรงพยาบาลส่วนกลาง 28 คน นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่นำเฝ้าเพื่อรับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว รวม 5 คน อาทิ ผู้ป่วยผนังหัวใจด้านล่างรั่วและเส้นเลือดหัวใจด้านขวาตีบ, หลังเท้าขวาขาด เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ,ขาซ้ายอ่อนแรง ใบหน้าด้านซ้ายกระตุก, โรคไตผิดปกติตั้งแต่กำเนิด และปัสสาวะออกมากผิดปกติ ซึ่งโปรดฯให้ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยต่อไป

ลงข่าว 24 เมษายน 2558

จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นับเป็นจังหวัดสุดท้ายของการปฏิบัติพระภารกิจในครั้งนี้ โดยทรงติดตามการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจ และคำแนะนำให้แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิก พอ.สว. เพื่อใช้เป็นหลักในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป

สำหรับในการเสด็จไปทรงงาน พอ.สว. ทุกครั้ง โปรดฯ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทรงมีพระเมตตาต่อเด็กและผู้สูงอายุ โดยพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนของเล่นเพื่อส่งเสริมด้านพัฒนาการให้แก่เด็กเล็กด้วย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 44 เมื่อปี 2518 ปัจจุบัน มีสมาชิก ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครฝ่ายต่างๆ รวม 1,365 คน มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งจอประสาทตา, ผู้ป่วยโรคผิวหนังเหี่ยวย่นแต่กำเนิด และลิ้นหัวใจรั่ว และผู้ป่วยโรคผนังหัวใจห้องล่างรั่ว โดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมพระราชทานแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความห่วงใย เพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละรายต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
27 เมษายน 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด