สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู ขอนแก่น และอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2558

04 ก.พ. 2558
0
จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิก พอ.สว. ที่ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของราษฎร และให้บริการด้านทันตกรรม พร้อมพระราชทานเครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ เครื่องแบบนักเรียน ของเล่นแก่เด็ก และทรงติดตามการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ของจังหวัดหนองคาย ในการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ พร้อมทั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมบริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงพร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าของในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนด้วย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 8ปัจจุบันมีสมาชิกพอ.สว. รวม 1,498 คน มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 294 คน โรคที่พบมากคือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 6 คน อาทิ ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น หูไม่ได้ยิน พัฒนาการผิดปกติ เด็กชายมีสองเพศแต่กำเนิด โรคแพ้ภูมิตัวเอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรครูมาตอย และไม่มีใบหู โดยทรงร่วมวินิจฉัยโรคกับคณะแพทย์ เพื่อหาแนวทางรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละราย ต่อไป

แม้ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเพิ่งทุเลาจากพระอาการประชวร และยังมีอาการเจ็บข้อพระกรทั้งสองข้างอยู่ แต่ด้วยทรงมีความห่วงใยราษฎร และทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จึงยังคงพระกรณียกิจตามเดิม และทรงรอคอยการเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งจังหวัดหนองคาย นับเป็นจังหวัดแรกของปี พ.ศ. 2558

ลงข่าว 2 กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ราษฎร ณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัว ลำภู โดยโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู และคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดไปตรวจรักษาโรค และให้ความรู้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเครื่องนุ่งห่ม แก่นักเรียน และผู้สูงอายุตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่เด็กก่อนวัยเรียน

ในการนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรที่เจ็บป่วย โดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ เพื่อส่งไปรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีอุดตันแต่กำเนิด ลิ้นหัวใจรั่วตีบ เนื้องอกหลอดเลือด ตาเขตั้งแต่กำเนิดตาขวามองไม่เห็น โรคหัวใจ กระดูกผิดปกติบริเวณหน้าอกและเท้าทั้งสองข้าง โดยได้ทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และอาการป่วย พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางในการดูแลรักษาตัว ด้วยความห่วงใย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 51 เมื่อปี 2545 ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 1,452 คน ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการมานั้น ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมาโดยตลอด ซึ่งมีผู้ป่วยมารอเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคจำนวนมาก โดยทรงพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้เหล่านี้ที่ผู้ป่วยบางรายเป็นโรคร้ายแรง และขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งต้องใช้ในการรักษา ทั้งนี้ โดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ เพื่อส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยต่อไป

ลงข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกสูง ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมกับทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขแก่ราษฎร ตลอดจนพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน หนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม ยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ และพระราชทานของเล่น เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กด้วย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 45 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครประเภทต่างๆ รวม 2,761 คน มีประชาชนมาขอรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรมในครั้งนี้ รวม 273 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ รองลงมาคือโรคระบบย่อยอาหาร และโรคตาต้อกระจก

ในการนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วย และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในหลอดเลือด ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทรงพิจารณาวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์เพื่อพระราชทานแนวทางการรักษาและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยตามความเหมาะสม ตลอดจนพระราชทานขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรและผู้เจ็บป่วยอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
4 กุมภาพันธ์ 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด