องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

18 ธ.ค. 2557
0

จากสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดต่ำลงมากอย่างรวดเร็ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในขณะนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรที่กำลังประสบกับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และนายบัญชา เตชะสกุล ผู้อำนวย การสำนักกิจกรรมพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้ บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
18 ธันวาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด