ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ “ วิวัฒนาการล่าสุดของการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ” Recent Advances in Cancer Therapeutics ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557

18 ก.ย. 2557
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาด้านการสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรในประเทศไทย จึงทรงสนับสนุน และพระราชทานพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทำการศึกษาและวิจัยทั้งระดับพื้นฐาน และระดับคลินิก รวมทั้งการแสวงหาความรู้ ความร่วมมือกับสถาบัน และองค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษาโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทรงมีพระประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานการบำบัดรักษาโรคมะเร็งให้ทัดเทียมในระดับสากล

ด้วยเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิฟริทซ์ เบนเดอร์ (Fritz Bender Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “วิวัฒนาการล่าสุดของการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง” (Recent Advances in Cancer Therapeutics) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557 โดย ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม และจะทรงบรรยายนำการประชุม ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ด้วย

การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาจากผลการศึกษาวิจัยโดย นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันชั้นนำระดับโลก จะเป็นประโยชน์ในการ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการศึกษาวิจัยและบำบัดรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้รับการรักษาที่ดีต่อไป อีกทั้งยังเป็น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสวงหาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อไปอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของงานประชุมได้ที่ http://ract2014.cri.or.th

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
ลงประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด