การเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ขององค์ประธานสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 14 – 19 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี

20 ส.ค. 2557
0
จังหวัดตราด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม บ้านเนินพัฒนา ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นแก่เด็กนักเรียน และทรงติดตามการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ของจังหวัดตราด รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดฯ ให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดตราด ด้วย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดตราด เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 24 ปัจจุบันมีสมาชิกพอ.สว. รวม 1,117 คน และในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 152 คน มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและโรงพยาบาลส่วนกลาง รวม 18 คน นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่นำเฝ้าเพื่อรับพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคระบบน้ำเหลืองอุดตัน โรคอ้วน และปวดศีรษะเรื้อรัง และมีอาการภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโปรดฯ ให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลพระปกเกล้า ต่อไป

แม้ว่า ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเพิ่งหายจากพระอาการประชวร แต่ทรงมีความห่วงใยราษฎร และทรงให้ความสำคัญต่อการเสด็จออกเยี่ยม พระราชทานกำลังพระทัย แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. อย่างยิ่ง

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. เกี่ยวกับการมีจริยธรรมในการทำหน้าที่ของตนเอง ดั่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “ ทุกคนต้องมีจริยธรรมประจำใจ ถ้าทุกคนโกง เอาเปรียบ กลั่นแกล้งกัน ประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ ถ้ารักชาติ รักพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีทีสุด ”

: 15 ส.ค. 57

จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระภารกิจต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขอนามัยของประชาชนในภาคตะวันออก โดยเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านตาเรือง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดฯ ให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก

โอกาสนี้ มีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 5 คน เป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคเท้าแสนปม โรคขาดฮอร์โมนต่อมใต้สมองบวมกับเป็นโรคเบาจืด และโรคข้อผิดรูปแต่กำเนิด โดยทรงซักถามอาการจากแพทย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย และสภาพการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมทรงแนะนำข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายด้วยความห่วงใย สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง หลังจากทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับ ที่ 26 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ รวม 1,176 คน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 44 ปี ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมาโดยตลอด ซึ่งในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 83 คน ทันตกรรม 25 คน และแพทย์แผนไทย 60 คน โรคที่พบส่วนใหญ่ เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออักเสบ

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนวังจันทร์วิทยา บ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านชุมแสง และหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน แก่ เด็กนักเรียน ตลอดจนพระราชทานของเล่นแก่เด็กก่อนวัยเรียนด้วย

ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานครั้งนี้ โปรดฯ ให้หน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) จากส่วนกลาง และจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้บริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และด้านทันตกรรมแก่ราษฎร และยังมีคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาให้คำปรึกษาแนะนำข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนด้วย

ทั้งนี้ มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการตรวจรักษาทั้งโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 231 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคภาวะการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ กับการได้ยินผิดปกติ และผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และเป็นแผลดึงรั้งบริเวณคอ จากการโดนน้ำกรด พร้อมกันนี้ ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว โปรดฯ ให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไป

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 43 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,041 คน ดำเนินงานครบ 39 ปี โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ไปให้บริการตรวจรักษาโรค และด้านทันตกรรมแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมาโดยตลอด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

: 18 ส.ค. 57

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระภารกิจการเสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในภาคตะวันออกเป็นวันสุดท้าย โดยได้เสด็จไปยังโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร บ้านเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากส่วนกลาง และจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมออกตรวจ ให้บริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และด้านทันตกรรมแก่ราษฎร รวมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่มาให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรในพื้นที่ด้วย

บ้านเกาะจันทร์มีราษฎร 1,097 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 3,605 คน มีผู้ที่เจ็บป่วยไปใช้บริการ 163 คน แบ่งเป็นโรคทั่วไป 90 คน และทันตกรรม 73 คน

ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ป่วยยากไร้ ด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคสะเก็ดเงิน ตาบอด มองไม่เห็นแต่กำเนิด และกระดูกสันหลังผิดปกติกับมีน้ำคั่งในสมอง หลังจากทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้รับผิดชอบแล้ว โปรดฯ ให้ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลศิริราช และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 36 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ รวม 1,826 คน ที่ผ่านมาได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ไปตรวจรักษาโรค และทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง พร้อมคัดกรองผู้ป่วยที่ต้องบำบัดรักษาโรคโดยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดและประจำภูมิภาค

: 20 ส.ค. 57
ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด