“ น้ำพระทัย ”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

07 ก.ค. 2557
0

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางโสภา พานิช รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน ฝ่ายกิจกรรมในพระองค์และโภชนาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ฯ ได้นำอาหารคาวหวาน ผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และเครื่องอุปโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันพระราชทาน ไปมอบให้ผู้สูงอายุ สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้สูงอายุเป็นล้นพ้น อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้ดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2511 มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยผู้สูงอายุ จะได้รับบริการด้านต่าง ๆ อาทิ การรักษาพยาบาล บริการสังคมสงเคราะห์ บริการทางกายภาพบำบัด กิจกรรมทางศาสนา งานอาชีวบำบัด ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในความดูแล จำนวน 226 คน

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
7 กรกฎาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด