วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26

30 มิ.ย. 2557
0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายประสานงาน เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ได้มอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมง และกิจกรรม อื่นๆภายในงานด้วย

งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง และผู้ส่งออกภายในประเทศ

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
30 มิถุนายน 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด