การเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ขององค์ประธานสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม และสกลนคร

30 มิ.ย. 2557
0
จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม บ้านหนองเลิง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของราษฎรและให้บริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎร ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วย

มีราษฎรที่เจ็บป่วยเข้ารับบริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป 158 คน โรคตา 75 คน จิตเวช 9 คน ทันตกรรม 144 คน และแพทย์แผนไทย 162 คน มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 23 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 8 คน อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี, ลิ้นหัวใจตีบ ภาวะเซลล์เยื่อบุสร้างโปรตีนผิดปกติ และก้อนน้ำเหลืองผิดปกติตั้งแต่กำเนิด

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเครื่องเขียน เครื่องแบบแก่นักเรียน ของเล่นแก่เด็ก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคแก่ผู้ชราที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย พร้อมกันนี้มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำเพื่อคนไทยมาโดยตลอด

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 55 เมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม 2,068 คน โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ไปตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร 10 หมู่บ้าน ทั้งยังให้บริการผู้ป่วยโรคตา ต้อกระจก, โรคหัวใจ, บริการทันตกรรม และจัดกิจกรรมเฝ้าระวังด้านทันตกรรมแก่นักเรียน

บ้านหนองเลิง จังหวัดมหาสารคาม มีราษฎร 463 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่สถานีอนามัยเมืองเตา และโรงพยาบาลประจำอำเภอ

: 25 มิ.ย. 57

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนเมืองสมเด็จ บ้านหนองป่าอ้อย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการแพทย์ และทันตกรรมแก่ราษฎร ตลอดจนให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้โรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนรวมทั้งพระราชทานยารักษาโรคแก่ผู้ชรา เครื่องเขียน เครื่องแบบนักเรียน และของเล่นแก่เด็ก ที่มาเฝ้าฯรับเสด็จด้วย

ในการนี้ มีราษฎรเข้ารับบริการตรวจรักษาจำนวน 453 คน โรคที่พบมากคือ โรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และโครงสร้าง มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ 18 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคต่างๆ อาทิ แผลดึงรั้งบริเวณลำตัวอันเนื่องมา จากน้ำร้อนลวก, แผลติดเชื้อเรื้อรังที่เท้า และสมองไม่เจริญสมบูรณ์ ซึ่งโปรดให้ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาล วิชัยยุทธ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในโอกาสนี้ พระราชทาน พระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ เฝ้าฯ และมีพระดำรัสให้ทุกคนมีน้ำใจ มีความพอเพียง รู้จักแบ่งปันทรัพยากรให้เพื่อนร่วมชาติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 52 เมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสนับสนุนรวม 2,737 คน โดยบ้านหนองป่าอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีราษฎร 921 คน 239 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

: 25 มิ.ย. 57

จังหวัดนครพนม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม บ้านโคกสวาท ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้าน สุขภาพและรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้ด้านโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน 

โอกาสนี้ ได้พระราชทานยารักษาโรคแก่ผู้ชรา เครื่องเขียน เครื่องแบบแก่นักเรียน ของเล่น เครื่องนุ่งห่ม แก่เด็ก ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย ถึงแม้สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย และท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาตลอดทั้งวัน แต่ราษฎรในพื้นที่ต่างก็เดินทางมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมี ตลอดจนเข้ามารอรับบริการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก ซึ่ง โรคที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโรคระบบทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับตา และโรคไตวาย ทั้งนี้ มีผู้ป่วยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว รวม 7 คน ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ อาทิ เส้น ประสาทตามีความผิดปกติ มีพัฒนาการในการมองเห็นผิดปกติ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ โรคงวงช้าง หัวบาตรแต่กำเนิด และแขนขวาพิการแต่กำเนิด ซึ่งโปรดให้ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาค และกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 6 ในปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบ ด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสา สมัครสนับสนุน รวม 1,201 คน

: 27 มิ.ย. 57

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนภูดินแดงวิทยา บ้านนาสวรรค์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาสวรรค์ พร้อมกับทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการแพทย์ บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไป ด้านทันตกรรมและแพทย์แผนไทย โดยมีราษฎรจำนวนมากรอรับเสด็จ และรับการบริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์พระราชทานดังกล่าว

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมให้บริการออกตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้คำปรึกษาในการดูแลสัตว์เลี้ยงของราษฎรอีกด้วย

ในการนี้มีราษฎรที่เจ็บป่วยเข้ารับบริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป 596 คน มีผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ รวม 33 คน ผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 คน อาทิ ไตบวม เนื่องจากท่อไตตีบ รูมาตอยด์ เด็กดักแด้ หูไม่ได้ยิน และเท้าแสนปม โอกาสนี้ ได้พระราชทานยารักษาโรคแก่ผู้ชรา และของเล่นแก่เด็กเป็นจำนวนมากที่มาเฝ้ารอชื่นชมพระบารมี

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 7 เมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 2,146 คน บ้านนาสวรรค์ จังหวัดสกลนคร มีประชากร 770 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

: 30 มิ.ย. 57
ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด