องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหินและทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28 ต.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดโรงพยาบาลสัตว์ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ในการนี้ ทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต และทรงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านสัตวแพทย์ในประเทศ และเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2556 โดยจะเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 ประกอบด้วย ห้องประชุม ส่วนสนับสนุน ห้องพัก และส่วนห้องพักกับสัตว์เลี้ยง

พร้อมกันนี้ ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ที่ให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชนและการรับสัตว์ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลสัตว์ต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งการตรวจรักษาสัตว์ป่วยนอก ซึ่งมีทั้งสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษ, การรักษาสัตว์ป่วยเฉพาะทาง, การให้บริการรักษาทางศัลยกรรม, การตรวจทางรังสีวินิจฉัย โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง หรือ ซีที สแกน (CT SCAN) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง หรือ เอ็ม อาร์ ไอ (MRI) ที่ทำให้การวินิจฉัยโรคมีความละเอียดแม่นยำ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการรักษาสัตว์ป่วยด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีปัญหาโรคกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก และข้อ ด้วยการนวดกล้ามเนื้อด้วยเครื่องนวดไฟฟ้า การใช้เลเซอร์ การใช้ลู่วิ่งใต้น้ำ และการฝังเข็ม รวมถึงการบริการทางพยาธิวิทยา, การให้บริการรักษาปศุสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ ม้า และสัตว์ป่า นอกสถานที่ด้วยรถรักษาสัตว์ป่วยเคลื่อนที่

สำหรับ โรงพยาบาลสัตว์ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 เพื่อถวายงานดูแลสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นสถานที่สำหรับศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้านการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่แก่งกระจาน กุยบุรี และสามร้อยยอด และในพื้นที่ภาคใต้ได้ทั่วถึงมากขึ้น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2553

ลง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด