การเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ขององค์ประธานสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดนครนายก กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

31 ต.ค. 2556
0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี (พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯสมทบทุน และกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว. ณ จังหวัดนครนายก กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2556

ทั้งนี้ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ร่วมกันออกตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมออกตรวจรักษาโรคตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วย

จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เสด็จ ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรบ้านดอนโพธิ์ ซึ่งมีราษฎร 592 หลังคาเรือน รวม 1,954 คน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 40 เมื่อปี 2517 ปัจจุบันมีแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร รวม 1,167 คน โดยในปี 2556 ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 13 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยมารับบริการ 2,769 ราย และได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระกุศลในวันคล้ายวันสิ้น พระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมถึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรค และด้านทันตกรรม รวม 139 ราย ส่วนโรคที่พบมาก คือปวดข้อเข่า มีผู้ป่วยนำเฝ้า 5 ราย ทรงมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษา อาทิ ผู้ป่วยลิ้นหัวใจรั่ว ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช, ผิวหนังหนา ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และผู้ป่วยพิการทางสมอง ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี ทั้งยังได้พระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษาโรค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษา และแนะนำเกี่ยวกับ สุขภาพสัตว์เลี้ยง

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดนครนายกเฝ้าพร้อมมีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เสด็จ ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยยากไร้บ้านดงรัง

ทั้งนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว.เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบ และของเด็กเล่นแก่ผู้แทนนักเรียน ตลอดจนพระราชทานสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคแก่ผู้สูงอายุแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 16 มีสมาชิก 1,867 คน ปีที่ผ่านมาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการราษฎรในถิ่นทุรกันดาร 13 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยมารับบริการ 2,268 รายสำหรับบ้านดงรัง มีราษฎร 123 หลังคาเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย เมื่อเจ็บป่วยต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระแท่น และโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม รวม 113 ราย มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อโรงพยาบาลส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 26 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยนำเฝ้า 6 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, โรคมะเร็งเต้านมข้างซ้าย, โรคท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิด, เนื้องอกขวางหลอดเลือดที่ขาซ้าย, ผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว และขา 2 ข้างไม่เท่ากัน ในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษาโรคที่เป็นอยู่และขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ในการนี้ มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 214 ราย ซึ่งโรคที่พบมากคือระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งมารับบริการด้านทันตกรรม 76 ราย เป็นผู้ป่วยที่มูลนิธิ พอ.สว.ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัด และโรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 17 ราย มีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อทรงมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษา 9 ราย อาทิ กระดูกผิดปกติ, กระดูกสันหลังคด, ภาวะเนื้องอกกระดูกสันหลังตั้งแต่กำเนิด, กระจกตาเป็นแผล,โรคสะเก็ดเงิน พร้อมกันนี้ทรงโปรดให้ คณะสัตวแพทย์ อาสาจุฬาภรณ์มาตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่อย่างทั่วถึง

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี เฝ้าพร้อมทั้งมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของสมาชิก พอ.สว.ที่มีความสามัคคีกัน และทรงเห็นว่าการที่สังคมจะสงบสุขได้ต้องปลูกฝักที่เด็ก ซึ่งป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ

จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2556 เสด็จ ณ วัดรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลในพื้นที่ ในการนี้

พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน และของเด็กเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนอนุบาล ตลอดจนหนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม ยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ จากนั้น ทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันถารกับราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง บ้านรางเฆ่มีราษฎร 189 หลังคาเรือน เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลรางเฆ่ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 17 ในปีที่ผ่านมาได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 17 หมู่บ้าน 29 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 1,798 ราย

ในการนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 86 ราย โรคที่พบมาก คือ ระบบทางเดินหายใจ และมีผู้มารับบริการด้านทันตกรรม 42 ราย เป็นผู้ป่วยที่มูลนิธิ พอ.สว.ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัด และส่งต่อยังโรงพยาบาลส่วนกลาง 16 ราย มีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษา 4 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยมือและเท้าผิดรูปแต่กำเนิด, ผู้ป่วยเนื้องอกปลายเส้นประสาท, ผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง, และผู้ป่วยไข้สมองอักเสบ โดยจะส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาลศิริราช พร้อมกันนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ด้วย

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดราชบุรี เฝ้าพร้อมทั้งมีพระดำรัสให้สมาชิก พอ.สว.ทุกคนตั้งใจทำงานอย่าง เต็มที่และช่วยเหลือกัน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เสด็จ ณ โรงเรียนบ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 15 เมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครรวม 1,113 คน โดยในปีนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 19 หมู่บ้าน รวม 27 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 2,427 ราย และขอเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 5 ราย รวมถึงออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และถวายพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ในโรงเรียน 91 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทั้งนี้หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรบ้านรวมไทย ซึ่งมีราษฎร 561 หลังคาเรือน รวม 1,677 คน มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 230 ราย โรคที่พบมาก คือ ระบบกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจตรวจโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรีย 17 ราย พบเชื้อ 1 ราย มีผู้ป่วยส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 31 ราย มีผู้ป่วยนำเฝ้า 5 ราย ซึ่งป่วยด้วยโรคเลือดไหลไม่หยุด ภาวะอ้วนรุนแรง ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปากมดลูก และข้อสะโพกผิดปกติแต่กำเนิด

ในการนี้ มีพระวินิจฉัยโรคร่วมกับคณะแพทย์ เพื่อส่งต่อไปรักษาตามโรงพยาบาลในจังหวัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงพระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษาโรค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย และโปรดให้คณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษา และแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าพร้อมมีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เสด็จ ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา บ้านโคกวัด อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 18 เมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่างๆ รวม 1,058 คน ซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ในการนี้ ทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันถารกับราษฎร สำหรับบ้านโคกวัดมีราษฎร 147 หลังคาเรือน 556 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง และโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โดย มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 182 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และมีผู้มารับบริการด้านทันตกรรม 61 ราย มีผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ 32 ราย ตรวจโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรีย 41 ราย ผู้รับคำร้องขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว 17 ราย และมีผู้ป่วยนำเฝ้า เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ 9 ราย อาทิ การได้ยินบกพร่องของหูทั้ง 2 ข้าง, โรคลมชัก, โรคผิวหนังแข็ง, ผนังหัวใจห้องข้างล่างรั่ว และโรคมะเร็งปลายทวารหนัก โดยทรงซักถามอาการเจ็บป่วย และพระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษา พร้อมโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการ 80 ราย

โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี เฝ้า พร้อมทั้งมีพระดำรัสขอให้ทุกคนมีสติและร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.

ลง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556  

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด