ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

22 ส.ค. 2566
0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรม การบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Application เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่โรงเรียนและชุมชน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชน รวมประมาณ 180 คน

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ได้ดำเนินการสนองพระปณิธานฯ และมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด