ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563

21 ม.ค. 2563
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะทรงรับการถวายรางวัลกฎบัตรแห่งกรุงปารีส ประจำปีคริสต์ศักราช 2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณ และยกย่องบุคคลที่อุทิศตน เพื่อต่อต้านโรคมะเร็ง ในงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี การลงนามกฎบัตรแห่งกรุงปารีส ว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง ซึ่งสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระราชวังแวร์ซายส์ กรุงปารีส ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG920 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 23.40 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG921 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.25 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด