ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-25 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 2562
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-25 ธันวาคม 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่อง ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยชิบะ ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG921 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 22.30 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด