ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 – 29 ตุลาคม 2562

14 ต.ค. 2562
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 – 29 ตุลาคม 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และจะเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินการของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติ ณ มืองเดรสเดิน ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติ

นอกจากนี้ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทย เมืองบาด ฮอมบวร์ก ในโอกาสวันปิยมหาราช ด้วย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG920 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23.45 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG921 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 06.25 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด