ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 26 มิถุนายน 2562

13 มิ.ย. 2562
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 26 มิถุนายน 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะทรงร่วมประชุมหารือและทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ี่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 0.55 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด