ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิสและสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2561

23 ต.ค. 2561
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 และสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2561

ในการเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ทรงเข้าร่วมในการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก เรื่อง มลพิษทางอากาศและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลก นครเจนีวา ตามคำกราบทูลเชิญจากผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก

ในการเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ทรงเข้าร่วมในการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก เรื่อง มลพิษทางอากาศและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลก นครเจนีวา ตามคำกราบทูลเชิญจากผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 12.45 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.30 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด