ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 29 มิถุนายน 2561

13 มิ.ย. 2561
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 29 มิถุนายน 2561

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ ได้ทอดพระเนตรงานทางวิชาการด้านการแพทย์ในกรอบความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ ณ กรุงลอนดอน และจะเสด็จเยือนเมืองเคมบริดจ์ เพื่อไปทรงแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของศาสตราจารย์ เชอร์ เอ.อาร์.แบตเตอร์สบี ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ถวายการสอนด้านอินทรีย์เคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 0.55 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG320 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 5.45 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด