ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561

28 เม.ย. 2561
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ ทรงเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก ณ กรุงกาฐมาณฑุ ในฐานะที่ทรงเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามคำกราบทูลเชิญขององค์การอนามัยโลก

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG319 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.15 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG320 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.15 น.

 ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 28 เมษายน 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด