ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2561

19 ก.พ. 2561
0
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2561

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทรงปรึกษาหารือทบทวนผลงานของปี 2560 รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานของปี 2561 ถึงปี 2564 ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG315 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG324 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.40 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด