ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2560 ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยโตเกียว

19 ธ.ค. 2560
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2560 ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยโตเกียว

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแนะนำและทรงหารือกับอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับโลก แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 22.30 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2560 ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยโตเกียว

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยา ลัยโตเกียว พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแนะนำและทรงหารือกับอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งกรรม การที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับโลก แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 22.30 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง 

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด