ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2560

17 ก.พ. 2560
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2560

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลก ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) และทรงติดตามแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์แห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for Capacity Building and Research in Environmental Health Science and Toxicology)

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG315 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG324 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.40 น.

  ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด