ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18 – 30 ธันวาคม 2559

16 ธ.ค. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18 – 30 ธันวาคม 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน และมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 00.15 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 06.15 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด