ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2559

19 พ.ย. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมของคณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ครั้งที่ 12 ณ กรุงโตเกียว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยโตเกียวและทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยนาโกย่า และมหาวิทยาลัยเกียวโต

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG623 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.45 น.

 

  ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด