ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15 – 27 เมษายน 2559

12 เม.ย. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15 – 27 เมษายน 2559

ในการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร องค์ประธานสถาบันฯ จะทอดพระเนตรงานทางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทรงหารือร่วมกับ University College London (UCL) Medical School ณ กรุงลอนดอน

จากนั้น จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อทอดพระเนตรการปลูกและรักษาพันธุ์ดอกกุหลาบชนิด Rosa centifolia และงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกรรมวิธีทางเคมี รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำหอม ณ เมืองกราส

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 01.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG931 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 05.55 น.

 

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด