ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559

23 ก.พ. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทอดพระเนตรงานทางวิชาการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ University College London และทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนากระบวนการค้นพบตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในโอกาสนี้ จะทรงบรรยายสรุปกิจกรรมและงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 00.15 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 06.15 น.


ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด